Czym są dokumentacje budowlane?

Dokumentacje budowlane, inaczej dokumentacje budowy, to pojęcia określające zbiór odpowiednich dokumentów związanych z budową obiektów do różnego przeznaczenia. Do tych dokumentów zalicza się pozwolenie na budowę, dostarczane wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. Jest to podstawowy, obowiązkowy zestaw dokumentów. W razie potrzeby, należy też dostarczyć opisy i rysunki służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne oraz książka pomiarów. Można również dostarczyć dokumenty z ksiąg wieczystych. Jeśli obiekt budowlany był realizowany drogą montażu, potrzebny jest także dziennik montażu. Oddzielnym terminem jest dokumentacja po wykonawcza. Jest to dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami, których dokonano w trakcie wykonywania robót. Oprócz tych zmian, uwzględnia geodezyjne pomiary powykonawcze. Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Jest to jednak niejednoznaczne i szersze pojęcie. Budową nazywa się też często potocznie tak zwany plac budowy, czyli miejsce wykonywania obiektu budowlanego.