Nadzór budowlany - definicja

Nadzór budowlany to system kontroli i nadzorowania procesów budowlanych. Na szczeblu państwowym nadzór budowlany pełni Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a także organy nadzoru architektoniczno-budowlanego i specjalistycznego nadzoru budowlanego. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi postępowania sądowe wyjaśniające przyczyny katastrof budowlanych. Prowadzi też rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nadzoruje też organy nadzoru budowlanego niższego szczebla. Podstawowe obowiązki organów nadzoru budowlanego, to z kolei nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z prawem budowlanym. Jedne z najważniejszych kompetencji tych organów to kontrola, czy zagospodarowanie terenu jest zgodne z wymogami ochrony środowiska i przepisami europejskimi i kontrola bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas procesów budowlanych